Paslaugos

Atgal


Laukimo eilių stebėsenos duomenys (2020 m.)
Laukimo eilių stebėsenos duomenys (2019 m.)
Laukimo eilių stebėsenos duomenys (2018 m.)
Laukimo eilių stebėsenos duomenys (2017 m.)
Prisirašymo tvarkos aprašas

PRIDEDAMA: PRAŠYMO FORMA (Gydytis pasirinktoje PASP įstaigoje)
 pateikiame du prisirašymo variantus nuotoliniu būdu:

*elektroniniu paštu:(atsispaudinti prašymo formą, užpildyti savo  duomenis, būtina pasirašyti, nuskanuoti prašymą,                                išsiųsti į nurodytą elektroninį įstaigos paštą: info@elektrenussc.lt)
* paštu: (atsispausdinti prašymo formą, užpildyti savo  duomenis, būtina pasirašyti ir išsiųsti voką  nurodytu  adresu:
                  VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras
             Taikos g. 6A, Elektrėnai LT-26115)

Pacientų prisirašymo tvarka

Reklaminių renginių organizavimas VšĮ Elektrėnų PSPC

Prašymus dėl reklaminių renginių įstaigoje galima pateikti į įstaigos elektroninį paštą; info@elektrenųpspc.lt.,

te: 8 687 44228.

                                                                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                     VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
                                                                                                     2022 m. balandžio 19 d.
                                                                                                     įsakymu Nr. (1.2)V-6


              REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Reklaminių renginių organizavimo viešojoje įstaigoje Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) tvarkos aprašas nustato reklamos davėjų Įstaigoje organizuojamų reklaminių renginių organizavimo tvarką (toliau – Tvarka).
2. Reklaminiai renginiai organizuojami su Įstaiga iš anksto suderintu laiku.
3. Reklaminis renginys gali būti skirtas informacijai apie vieną ar kelis reklamuojamus vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti vieno ar daugiau nei vieno vaistinio preparato registruotojo vaistų reklamuotojai.
4. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali.
5. Sveikatos priežiūros specialistai gali dalyvauti reklaminiuose renginiuose, jeigu nėra pažeidžiamos pacientų teisės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas.
6. Reklaminiai renginiai organizuojami trečiadieniais 13.00 arba ketvirtadieniais 13.00. bendrosios praktikos slaugytojų arba gydytojų susirinkimų metu.
7. Asmuo, atsakingas už reklaminių renginių organizavimo klausimų sprendimą (toliau-atsakingas asmuo) yra Įstaigos direktorius.
8. Reklamos davėjas, norėdamas Įstaigoje organizuoti reklaminį renginį, turi iš anksto suderinti reklaminio renginio Įstaigoje datą su atsakingu asmeniu. Tuo tikslu jis turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti atsakingam asmeniui prašymą leisti organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:
8.1. informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
8.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;
8.3. siūloma reklaminio renginio data ir trukmė;
8.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
8.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
8.6. vaistinio preparato, apie kurį numatoma teikti reklaminę informaciją, pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines formas).
9. Informacija apie tai, kur ir kaip pateikti prašymus, Įstaigos telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, ir Įstaigos vadovo patvirtinta reklaminių renginių organizavimo tvarka viešai skelbiama Įstaigos interneto svetainėje ir popieriniame variante Informacijos kabinete.
10. Atsakingas asmuo, suderinęs reklaminio renginio Įstaigoje datą su prašymą pateikusiu reklamos davėju, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu ar elektroniniu būdu pateikia reklamos davėjui pranešimą apie priimtą sprendimą dėl reklaminio renginio Įstaigoje organizavimo. Pranešime, kuriuo leidžiama organizuoti reklaminį renginį Įstaigoje nurodoma suderinta reklaminio renginio Įstaigoje data, trukmė ir tema. Pranešime, kuriuo atsisakoma leisti organizuoti reklaminį renginį Įstaigoje, nurodomi tokio atsisakymo motyvai bei apskundimo tvarka. Reklaminio renginio Įstaigoje laikas parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti.
11. Vadovaudamasis Įstaigos vadovo patvirtinta reklaminių renginių organizavimo tvarka, atsakingas asmuo apie suplanuotą reklaminį renginį Įstaigoje informuoja Įstaigos sveikatos priežiūros specialistus.
12. Įstaiga neima mokesčio iš reklamos davėjo už reklaminį renginį Įstaigoje, kuris organizuojamas jo prašymu.
13. Vaistų reklamuotojams yra užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti reklaminiuose renginiuose Įstaigoje.
14. Reklaminiame renginyje Įstaigoje gali dalyvauti skirtingose Įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai.
15. Įstaiga dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį Įstaigoje. Apie tai skubiai, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos reklaminio renginio dienos, raštu ar elektroniniu būdu informuojamas, nurodydama atšaukimo priežastis, reklamos davėjas. Atitinkamai reklamos davėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos reklaminio renginio dienos, pranešti atsakingam asmeniui apie atšaukiamą numatytą reklaminį renginį Įstaigoje, nurodydamas atšaukimo priežastis. Atsakingas asmuo apie atšaukiamą reklaminį renginį Įstaigoje informuoja Įstaigos sveikatos priežiūros specialistus.
16. Įstaigos vadovas sudaro sąlygas Tarnybos darbuotojams atlikti reklaminių renginių Įstaigoje priežiūros veiksmus. Įstaiga raštu informuoja Tarnybą apie tai, kad reklamos davėjas ar vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo Taisyklių reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.