Korupcijos prevencija

Atgal


Informacija asmenims, susidūrusiems su galima korupcijos pobūdžio veikla
Asmenys, susidūrę su galima korupcijos pobūdžio veika, informaciją apie tai gali pranešti: 
 • Paštu – VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pavaduotojai Gitanai Šapranauskienei, 101 kab., Taikos g. 6A, LT-26115, Elektrėnai;
 • Elektroniniu paštu – gitana.sapranauskiene@elektrenupspc.lt;
 • Telefonu: (8 528) 58221
Taip pat apie galimą korupcijos atvejį VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai :
 • Raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 ;
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu, Vilniuje (8 5) 268 51 10,
 • Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt .
STT   apie korupciją galima pranešti:
 • Raštu,
 • Palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
 • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370  5 266 33 33  (taip pat ir poilsio dienomis),
 • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt ,
 • Faksu (8 5) 266 3307.
Asmens, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Asmens, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą:

VšĮ Elektrėnų PSPC direktoriaus pavaduotoja Gitana Šapranauskienė, 101 kab.
Taikos g. 6A, LT-26115, Elektrėnai, Lietuva;
Telefonas: (8 528 ) 58221
Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklėsDrarbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklės. pdf 77.71 kb

Pranešimų, susijusių su korupcijos apraiškomis pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo VšĮ Elektrėnų PSPC tvarkos aprašas.pdf 66.71 kB

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VEIKLOS SRITYJE IŠVADA

 

2018-09-26

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, įgyvendindami Šakinės korupcijos prevencijos programos Įgyvendinimo 2016-2019 priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – Ministras) 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433, 2.2. priemonę ir siekdami nustatyti VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaigos), kurios steigėja yra Elektrėnų savivaldybės taryba, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

 

Analizuojant veiklą vertinta atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-717 „Dėl korupcijos tikimybės nustatymo 2018 metais“.

 

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją: Gitana Šapranauskienė, kontaktiniai duomenys: el. p.: gitana.sapranauskiene@elektrenupspc.lt tel.: 852858221. Gitana Šapranauskienė atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje nedalyvauja.

 

Analizuotas laikotarpis nuo 2017 m. III ketv. pr. iki 2018 m. II ketv. pab., pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal analizuojamo laikotarpio galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.

 

Ši veikla vertinta vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, kurio pagalba nustatyta, kad VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesas priskirtinas prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (žr. 1 lentelė), kadangi atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytą kriterijų.

1 lentelė. VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytiems kriterijams, nustatymas

 

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai

<Savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne *

1.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Ne

1.1.

Įstaigoje / veikloje

Ne

1.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

1.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Ne

2.

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:

Ne

2.1.

Įstaigos / veiklos

Ne

2.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

2.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Ne

3.

Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:

Ne

3.1.

Įstaigos darbuotojų

Ne

3.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

3.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Ne

4.

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:

Ne

4.1.

Įstaigos veikloje

Ne

4.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

4.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Ne

5.

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:

Taip

5.1.

Įstaigos veikloje

Taip

5.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Taip

5.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Taip

6.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:

Ne

6.1.

Įstaigos veikloje

Ne

6.2.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

6.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese, viešuosiuose pirkimuose

Ne

7.

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų:

Ne

7.1.

Kitose įstaigos veiklos srityje

Ne

7.2.

Viešuosiuose pirkimuose, organizuojant ir vykdant

Ne

7.3.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese

Ne

 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo srityje tam, kad būtų tinkamai įvertinta, koks yra realus korupcijos pasireiškimo tikimybės rizikos laipsnis vertinamoje veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:

 1. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai patvirtinti 2016 09 28 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V.TS-193, (www.elektrenupspc.lt),
 2. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro darbo tvarkos taisyklės patvirtintos Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu B-3/15,
 3. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašas, patvirtintas   2016 m. sausio 4 d. įsakymu K-2/16
 4. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 liepos 10 d. įsakymas Nr. B-8/17 ,,Dėl Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
 5. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymas ,,Dėl Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro viešojo pirkimo komisijos sudarymo“,
 6. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. liepos 12 d.  įsakymas Nr. B-10/17 ,,Dėl mažos vertės pirkimų aprašo patvirtinimo“,
 7. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B-11/17 ,,Dėl viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo“,
 8. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. B-21/17 ,,Dėl viešųjų pirkimų darbo reglamento patvirtinimo“,
 9. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2012 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. B-15/12 ,,Valytojų pareiginiai nuostatai“,
 10. Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. K-51/14 ,,Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos administratoriaus pareiginiai nuostatai“,
 11. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra, patvirtinta Viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.5-5/14,

 

 

Veiklos įgyvendinimas.

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Per analizuojamąjį laikotarpį Įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais. Įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų koalizos nebuvo nustatytos.

Atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Analizuojamu laikotarpiu Įstaiga priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procesu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo proceso sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo procese nėra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Įstaiga per analizuojamą laikotarpį tvarkė šias atliekas: medicininės atliekos, kodas: 180103.

Per metus Įstaigoje susidaro 497 kg. medicininių atliekų. Jos sutvarkomos vadovaujantis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo, galiojančiu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, 2011-05-03 Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, 2018-01-31 įsakymu Nr. D1-73 patvirtinta Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašu.

VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras jokių atliekų savarankiškai netvarko.

2009 m. kovo 9 d. yra sudaryta sutartis ,,Medicininių atliekų šalinimo sutartis“ Nr. 2009/119/548 su UAB,,AV Investicija“ įm. kodas: 300114003, adresas: Puzino gt. 19, Panevežys. Vykdytojas ir vežėjas UAB,,AV Investicija“, gavėjas UAB ,,Transeco“, įm. kodas: 301574549, adresas: Tinklų gt. 2, Panevežys.

2018 m. kovo 2 d. sudaryta ,,Paslaugų teikimo sutartis“ Nr.6/03-18/74 su UAB GPAIS dėl atliekų susidarymo ataskaitos vykdymo elektroniniu būdu, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą ir kalendorinių metų ketvirčio atliekų susidarymo apskaitos suvestinės ir praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos suformavimo ir patvirtinimo.

Medicininės atliekos vežėjui perduodamos vieną kartą per mėnesį arba pagal poreikį, esant didesniam medicininių atliekų kiekiui. Medicininių atliekų tvarkymo ataskaitos pateikiamos vieną kartą per mėnesį.

Atliekų tvarkymo pirkimo konkursai įstaigoje skundžiami nebuvo.

 

Išvados ir rekomendacijos.

 

Atlikus Įstaigos atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo veiklos srities atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nustatytiems kriterijams konstatuotina, kad pagal vieną (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d., VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo veiklos sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Pastebima, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

Atlikus atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo veiklos srities vertinimą nustatyta, kad Įstaigoje yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui. Įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Vertinimo metu neatitikimų teisės aktams nenustatyta. Korupcijos pasireiškimo tikimybė atliekų tvarkymo organizavimo ir vykdymo veiklos srityje gali pasireikšti tik dėl darbuotojų, vykdančių funkcijas šioje veiklos srityje, neatsakingumo, nesąžiningumo, pasinaudojimo tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimo ar kitų trečiųjų asmenų, dalyvaujančių šioje veiklos srityje, bandymų paveikti valstybės tarnautoją savo naudai.

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, galima teigti, kad vertintoje veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja minimaliai, nes ji kontroliuojama šią veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                      ______________          Gitana Šapranauskienė

Pareigos                                   parašas             vardas, pavardė

 

 

VšĮ Elektrėnų PSPC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymas
Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimo apie pažeidimą forma

Pranešimą pateikite el. paštu: pranesk@elektrenupspc.lt

Informacija apie pareigybes, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas;

3. Vyriausiasis finansininkas;

4. Slaugos administratorius;

5. Dokumentų valdymo ir informacijos koordinatorius vykdantis viešųjų pirkimų funkciją;

6. Pirkimo komisijos nariai;

7. Gydytojas.